Obchodní podmínky pro zákazníky systému Personline

Tyto obchodní podmínky upravují poskytování služeb a s ním související prodej zboží dle nabídky společnosti www.scio.cz, s.r.o. v systému Personline uveřejněné na internetových stránkách www.personline.cz a nabízené zákazníkům – právnickým osobám nebo fyzickým osobám – podnikatelům. Tyto obchodní podmínky nejsou určeny individuálním fyzickým osobám jako konečným spotřebitelům. Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb a prodej zboží vždy, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

I. Prodávající:

www.scio.cz, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551 se sídlem Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: 234 705 555
E-mail: scio@scio.cz
Účet: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 3649626028/5500
IBAN: CZ1455000000003649626028
SWIFT: RZBC CZ PP
IČO: 271 561 25
DIČ: CZ271 561 25
(dále jen „společnost Scio“)

II. Zákazník:

Zákazníkem ve smyslu těchto obchodních podmínek je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel (dále jen „zákazník“).

III. Systém Personline, poskytované služby

Systém Personline je internetovou aplikací umožňující zákazníkům provádět personální diagnostiku zaměřenou na výběr pracovníků a využití potenciálu zaměstnanců, a to prostřednictvím testování jejich schopností a/nebo znalostí.
Tyto obchodní podmínky upravují podmínky poskytování služeb společností Scio prostřednictvím tohoto systému zákazníkům. Jedná se zejména o online testování a jeho podporu, zpracování výsledků testování, analýzy, dotazníková šetření a s tím související tiskové materiály a další produkty. Pro případný prodej jiných produktů (zboží) nebo pro poskytování služeb mimo systém Personline se použijí tyto obchodní podmínky přiměřeně.

IV. Registrace zákazníka a objednávka testování

 1. Objednávku testování lze provést na internetových stránkách společnosti Scio www.personline.cz. Před provedením první objednávky se zákazník musí zaregistrovat na adrese www.personline.cz/registrace.
 2. Ihned po odeslání objednávky je objednaný počet testování připsán na zákazníkův účet v systému Personline. Zpřístupněním testování na zákazníkově účtu je uzavřena smlouva o poskytování služeb systému Personline.
 3. V následujících 14 dnech je zákazníkovi vystavena a na e-mailovou adresu uvedenou při registraci zaslána faktura.
 4. Jedním testováním se rozumí přiřazení jednoho testu jedné testované osobě.
 5. Jedno testování je možné využít pouze pro jednu osobu.
 6. V případě, že testovaná osoba do testování nevstoupí, může zákazník tuto osobu z testování vymazat. V takovém případě bude toto testování připsáno zpět na účet zákazníka.
 7. Registrace zákazníka zaniká uplynutím tří let od poslední aktivity zákazníka (koupě testování či jeho realizace). Zánikem registrace propadá nevyužité testování, ledaže se Zákazník se společností Scio dohodne jinak. Osobní údaje včetně výsledků testování uchovává společnost Scio ještě dva roky po skončení registrace (zejména pro případ uplatnění reklamace služby).

V. Cena poskytovaných služeb

 1. Cena je vždy bez DPH, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 2. Aktuálně platná cena testování je vždy uvedena na webových stránkách www.personline.cz

VI. Způsob platby, lhůta splatnosti

 1. Cena za službu bude placena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené společností Scio, s lhůtou splatnosti 14 dní od vystavení faktury.
 2. Faktura bude vystavena na fakturační adresu zákazníka a odeslána v elektronické podobě na emailovou adresu zadanou při registraci.
 3. V případě prodlení zákazníka s úhradou shora uvedených plateb je společnost Scio oprávněna požadovat od zákazníka zaplacení úroku z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Společnost Scio je zároveň oprávněna pozastavit poskytování služeb až do úplného zaplacení dlužné částky.

VII. Práva duševního vlastnictví

 1. Zákazník souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že autorská práva společnosti Scio k prostředkům využitým k poskytování služeb (zejména testy a jejich jednotlivé úlohy) zůstávají zachována a jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Na zákazníka přechází toliko právo takové dílo užít v souladu s účelem poskytovaných služeb. Zákazník není oprávněn dílo užívat jiným způsobem, zejména není oprávněn dílo kopírovat, rozšiřovat, poskytovat, půjčovat či zpřístupnit třetím osobám.
 2. Zákazník je povinen při užití díla v maximální míře chránit a respektovat autorská práva společnosti Scio. Zákazník je zejména povinen užít dílo takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému užití třetími osobami.
 3. V případě porušení těchto povinností zákazníkem je společnost Scio oprávněna požadovat náhradu veškeré vzniklé škody. Zákazník zároveň potvrzením těchto obchodních podmínek bere na vědomí, že porušování autorských práv může být klasifikováno i jako trestný čin a takové jednání pak může být předmětem trestního stíhání.

IX. Zrušení objednávky, ukončení smlouvy

 1. Zákazník má právo vypovědět smlouvu (zrušit objednávku) bez udání důvodu do započetí využívání služeb (přiřazení testování), a to prostřednictvím emailu, popř. písemně.
 2. Společnost Scio je v takovém případě výpovědi dle odst. 1 účtovat částku 300 Kč odpovídající administrativním nákladům na zpracování objednávky.
 3. V případě výpovědi smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku bude zákazníkovi vrácena již uhrazená a nevyčerpaná částka za testování ponížená o částku dle odst. 2.
 4. Výpověď smlouvy zákazníkem po přiřazení testování testované osobě bude řešena vždy individuálně.

X. Reklamace

 1. Zákazník je povinen seznámit se s prostředím systému Personline bezprostředně po doručení přihlašovacích údajů.
 2. V případě, že systém Personline, resp. uživatelský účet zákazníka nebo průběh a výsledky testování vykazují objektivně prokazatelnou vadu, má zákazník právo na odstranění této vady. Zákazník uplatní toto právo u společnosti Scio bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
 3. Odstranění vady bude společností Scio provedeno ve lhůtě 14 dní ode dne jejího oznámení zákazníkem.
 4. Není-li možné vadu odstranit, má zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřené snížení ceny. Nebude-li vada odstraněna ve stanovené lhůtě, je taková vada považována za neodstranitelnou.

XI. Zpracování osobních údajů v systému Personline

 1. Zpracování osobních údajů v systému Personline probíhá zcela v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Potvrzením těchto obchodních podmínek je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů v rozsahu daném tímto článkem obchodních podmínek.
 2. Zákazník je správcem osobních údajů uchazečů, kteří absolvují testování v rámci systému Personline.
 3. Společnost Scio pak v systému Personline zpracovává osobní údaje, jejichž správcem je Objednatel, pro Objednatele tak, že k zadaným osobním údajům přiřadí výsledky testování. v rozsahu popisované činnosti je proto společnost Scio ve smyslu GDPR zpracovatelem osobních údajů.
 4. Společnost Scio dále zpracovává osobní údaje Zákazníka či osob Zákazníka zastupujících, a to v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy – poskytování služeb v systému Personline.
 5. Předmětem zpracování Osobních údajů v systému Personline nejsou osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu článků 9 a 10 GDPR (dále jen „citlivé údaje“).
 6. Zpracováním osobních údajů ve smyslu této smlouvy se rozumí jejich:
  • zadáním údajů Zákazníkem do systému Personline (jejich přijetí společností Scio)
  • jejich zpracování – přiřazení výsledku testování k identifikačním údajům účastníka testování
  • uchovávání osobních údajů včetně výsledku testování po dobu registrace Zákazníka v systému Personline a dalších dvou let od skončení této registrace, resp. do výmazu osobních údajů Zákazníkem prostřednictvím systému Personline.
  • zpřístupnění osobních údajů včetně výsledku testování Zákazníkovi prostřednictvím zabezpečeného přístupu do systému Personline
  • likvidace (výmaz či anonymizace) osobních údajů uložených v databázi Zhotovitele v dohodnuté lhůtě po předání Objednateli
  a to za použití manuálních i automatizovaných prostředků.
 7. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá jeho účelu, tedy zpřístupnění výsledku testování jednotlivých uchazečů Zákazníkovi. Pro zpracování je použit pouze naprosto minimální rozsah osobních údajů.
 8. Zákazník jakožto správce osobních údajů je využívání služeb systému Personline povinen:
  1. zajistit, že osobní údaje budou shromažďovány a ke zpracování do systému Personline zadány vždy v souladu s GDPR,
  2. zajistit, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé tak, jak byly získány od subjektu údajů, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování,
  3. zajistit, že osobní údaje budou shromažďovány a dále zpracovávány na základě příslušeného právního titulu,
  4. přijmout vhodná opatření, aby poskytl uchazečům (subjektům údajů) údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace, učinit veškerá sdělení požadovaná GDPR; informace týkající se zpracování osobních údajů společností Scio v systému Personline jsou k dispozici na adrese https://scio.cz/osobni-udaje/personline.asp, Zákazník se zavazuje poskytnout uchazečům informace alespoň v takovém rozsahu, jaký obsahuje odkazovaný dokument.
 9. Společnost Scio je při plnění této Smlouvy povinna:
  1. zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s dojednanými podmínkami služby Personline, případně na základě dalších pokynů Zákazníka,
  2. zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být nápomocna Zákazníkovi při plnění jeho povinnosti jakožto správce osobních údajů, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i splnění dalších povinností ve smyslu GDPR,
  3. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávněním těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
  4. zajistit, aby pověření pracovníci zpracovávali osobní údaje v souladu s podmínkami služby Personline a aby dodržovali naprostou mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zpracování osobních údajů
  5. na žádost Zákazníka poskytnout mu veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny všechny povinnosti dle GDPR,
  6. přijmout i všechna ostatní výše neuvedená opatření k ochraně osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR.
 10. Společnost Scio i Zákazník jsou v souvislosti se systémem a službou Personline povinni:
  1. zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byli schopni kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR a dalšími relevantními právními předpisy tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat,
  2. vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR,
  3. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
  4. navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro užívání systému Personline,
  5. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uchazečů a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;
  6. postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR a příslušných zákonů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat si navzájem v této souvislosti nezbytnou součinnost.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy společnosti Scio a zákazníka vzniklé na základě uzavřené Smlouvy se řídí ustanoveními smlouvy, těchto obchodních podmínek a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Tyto obchodní podmínky platí od 1. 10. 2015, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky, případně ke dni podpisu smlouvy, je-li smlouva uzavírána písemně.