Obchodní podmínky pro zákazníky systému Personline

Tyto obchodní podmínky upravují poskytování služeb a s ním související prodej zboží dle nabídky společnosti www.scio.cz, s.r.o. v systému Personline uveřejněné na internetových stránkách www.personline.cz a nabízené zákazníkům – právnickým osobám nebo fyzickým – osobám podnikatelům. Tyto obchodní podmínky nejsou určeny individuálním fyzickým osobám jako konečným spotřebitelům. Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb a prodej zboží vždy, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

I. Prodávající:

www.scio.cz, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551 se sídlem Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: 234 705 555
E-mail: scio@scio.cz
Účet: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 3649626028/5500
IBAN: CZ1455000000003649626028
SWIFT: RZBC CZ PP
IČO: 271 561 25
DIČ: CZ271 561 25
(dále jen „společnost Scio“)

II. Zákazník:

Zákazníkem ve smyslu těchto obchodních podmínek je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel (dále jen „zákazník“).

III. Systém Personline, poskytované služby

Systém Personline je internetovou aplikací umožňující zákazníkům provádět personální diagnostiku zaměřenou na výběr pracovníků a využití potenciálu zaměstnanců, a to prostřednictvím testování jejich schopností a/nebo znalostí.
Tyto obchodní podmínky se vztahují zejména na poskytování služeb společností Scio prostřednictvím tohoto systému zákazníkům. Jedná se zejména o online testování a jeho podporu, zpracování výsledků testování, analýzy, dotazníková šetření a s tím související tiskové materiály a další produkty. Pro případný prodej jiných produktů (zboží) nebo pro poskytování služeb mimo systém Personline se použijí tyto obchodní podmínky přiměřeně.

IV. Registrace zákazníka a objednávka kreditů

 1. Objednávku kreditů potřebných pro testování lze provést na internetových stránkách společnosti Scio www.personline.cz. Před provedením první objednávky se zákazník musí zaregistrovat na adrese www.personline.cz/registrace.
 2. Ihned po odeslání objednávky jsou kredity připsány na zákazníkův účet v systému Personline. Připsáním kreditů na zákazníkův účet je uzavřena smlouva o poskytování služeb systému Personline.
 3. V následujících 14 dnech je zákazníkovi vystavena a na e-mailovou adresu uvedenou při registraci zaslána faktura.
 4. Za každý test přiřazený uchazeči se zákazníkovi odečte jeden kredit.
 5. Kredit je možné využít pro jedno testování jedné osoby.
 6. Kredity za nevyužité testování mohou být zákazníkovi připsány zpět na účet. Přiřazené, ale nevyužité kredity jsou uvolněny smazáním uchazeče, který do testování nevstoupil.

V. Cena poskytovaných služeb

 1. Cena je vždy bez DPH, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 2. Aktuálně platná cena kreditů je vždy uvedena na webových stránkách www.personline.cz

VI. Způsob platby, lhůta splatnosti

 1. Cena za službu bude placena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené společností Scio, s lhůtou splatnosti 14 dní od vystavení faktury.
 2. Faktura bude vystavena na fakturační adresu zákazníka a odeslána v elektronické podobě na emailovou adresu zadanou při registraci.
 3. V případě prodlení zákazníka s úhradou shora uvedených plateb je společnost Scio oprávněna požadovat od zákazníka zaplacení úroku z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Společnost Scio je zároveň oprávněna pozastavit poskytování služeb až do úplného zaplacení dlužné částky.

VII. Práva duševního vlastnictví

 1. Zákazník souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že autorská práva společnosti Scio k prostředkům využitým k poskytování služeb (zejména testy a jejich jednotlivé úlohy) zůstávají zachována a jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Na zákazníka přechází toliko právo takové dílo užít v souladu s účelem poskytovaných služeb. Zákazník není oprávněn dílo užívat jiným způsobem, zejména není oprávněn dílo kopírovat, rozšiřovat, poskytovat, půjčovat či zpřístupnit třetím osobám.
 2. Zákazník je povinen při užití díla v maximální míře chránit a respektovat autorská práva společnosti Scio. Zákazník je zejména povinen užít dílo takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému užití třetími osobami (zejména např. provádět testování tak, aby mohl kontrolovat užití testů uchazeči, např. tak, že testování bude probíhat v prostorách k tomu určeným zákazníkem).
 3. V případě porušení těchto povinností zákazníkem je společnost Scio oprávněna požadovat náhradu veškeré vzniklé škody. Zákazník zároveň potvrzením těchto obchodních podmínek bere na vědomí, že porušování autorských práv může být klasifikováno i jako trestný čin a takové jednání pak může být předmětem trestního stíhání.

IX. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy (zrušit objednávku) bez udání důvodu do započetí s využíváním služeb (s uplatněním kreditů), nejpozději však do 6 měsíců od učinění objednávky, a to prostřednictvím emailu, popř. písemně.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku bude zákazníkovi vrácena již uhrazená a nevyčerpaná částka za kredity.

X. Reklamace

 1. Zákazník je povinen seznámit se s prostředím systému Personline bezprostředně po doručení přihlašovacích údajů.
 2. V případě, že systém Personline, resp. uživatelský účet zákazníka nebo průběh a výsledky testování vykazují objektivně prokazatelné vady, má zákazník právo na odstranění této vady. Zákazník uplatní toto právo u společnosti Scio bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
 3. Odstranění vady bude společností Scio provedeno ve lhůtě 14 dní ode dne jejího oznámení zákazníkem.
 4. Není-li možné vadu odstranit, má zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřené snížení ceny. Nebude-li vada odstraněna ve stanovené lhůtě, je taková vada považována za neodstranitelnou.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Společnost Scio je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odesláním objednávky dává zákazník souhlas k tomu, aby až do odvolání souhlasu byly osobní údaje zákazníka zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti www.scio.cz, s.r.o. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazník má právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas může kdykoli odvolat.
 2. Zákazník je povinen zajistit souhlas se zpracováním osobních údajů od třetích osob (uchazečů), pokud je jejich poskytnutí nezbytné k poskytování služeb společností Scio.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy společnosti Scio a zákazníka vzniklé na základě uzavřené Smlouvy se řídí ustanoveními smlouvy, těchto obchodních podmínek a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Tyto obchodní podmínky platí od 1. 10. 2015, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky, případně ke dni podpisu smlouvy, je-li smlouva uzavírána písemně.

Ke stažení jsou obchodní podmínky na této adrese: obchodní podmínky