Personline testy

Na vývoj testů klademe vysoké nároky. Personline testy jsou kvalitní a spolehlivé.

Test Pracovního potenciálu

 • Testuje univerzální pracovní předpoklady.
 • Ověřuje schopnost rychle nacházet správná řešení a volit efektivní strategie při řešení problémů.
 • Identifikuje a měří potenciál uchazeče k rychlému a efektivnímu učení se, rozvoji a adaptaci.
 • Měří schopnosti (kognitivní faktory), ne charakterové vlastnosti.
 • Test se kombinuje ze stovek otázek, jednotlivými úlohami prošly tisíce lidí.
 • Používá metodu IRT (Item Response Theory). Každému uchazeči je vygenerován individuální test, přesto jsou všechny testy srovnatelné.
 • Výsledkem je percentil, který říká, kolik procent všech ostatních uchazečů testovaný předstihl. Tento výsledek se v čase nemění.
 • Standardní verze obsahuje 46 otázek a trvá 60 minut.
 • Kratší verze obsahuje 30 otázek a trvá 40 minut.
 • Vychází z testu Obecných studijních předpokladů, který se osvědčil při vybírání uchazečů na vysokých školách.
 • Test se skládá z verbálního a analytického oddílu:
  • Verbální oddíl testuje schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.
  • Analytický oddíl testuje schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek a vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji (potřebné matematické znalosti ale jen výjimečně přesahují úroveň ZŠ).

Ukázka testu

Test Angličtiny

 • Test měří základní jazykové dovednosti čtení a poslech.
 • Úlohy ověřují čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích.
 • Test je adaptivní, otázky se přizpůsobují úrovni odpovědí uchazeče.
 • Každému uchazeči je vygenerován individuální test.
 • Testy se kombinují ze stovek otázek, jednotlivými úlohami prošly tisíce lidí.
 • Testování se automaticky ukončí ve chvíli, kdy je úroveň uchazeče přesně určena (cca 40 až 50 úloh).
 • Výsledkem je úroveň uchazeče dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A0–C1).
 • Test je vhodný pro všechny věkové skupiny a jazykové úrovně.

Ukázka testu